Псалм

от енциклопедия Двери
Направо към: навигация, търсене

Псалмопевецът Давид - хваление и благодарност

ПСАЛОМ 22

1. Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: 2. Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води, 3. подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. 4. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. 5. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. 6. Тъй благостта и милостта /Ти/ да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.


ПСАЛОМ 102

1. Благославяй, душо моя, Господа и цялата моя вътрешност да благославя Неговото свето име. 2. Благославяй, душо моя, Господа и не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. 3. Той прощава всички твои беззакония, изцелява всички твои недъзи; 4. избавя от гроб твоя живот, увенчава те с милост и щедрости; 5. насища с блага твоето желание: подновява се като на орел твоята младост. 6. Господ дава правда и съд на всички обидени. 7. Той показа Своите пътища Моисею, на Израилевите синове - Своите дела. 8. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив; 9. Той се не гневи докрай, нито се вечно сърди. 10.Той не ни стори според нашите беззакония и не ни въздаде според нашите грехове: 11.защото колкото е високо небето над земята, толкова е велика милостта /на Господа/ към ония, които се боят от Него; 12.колкото е далече изток от запад, толкова е отдалечил Той от нас нашите беззакония; 13.както баща милува синове, тъй и Господ милува ония, които Му се боят. 14.Защото Той знае нашия състав, помни, че ние сме пръст. 15.Дните а човека са като трева; като полски цвят - тъй цъфти той: 16.понесе се над него вятърът, и няма го, и мястото му вече го не познава. 17.А милостта на Господа е отвека и довека към ония, които Му се боят; 18.и правдата Му е върху синовете на синовете, които пазят завета Му и помнят заповедите Му, за да ги изпълняват. 19.Господ е поставил Своя престол на небесата, и царството Му всичко обладава. 20.Благославяйте Господа /всички/Ангели Негови, крепки по сила, които изпълнявате Неговата дума, като слушате гласа на словото Му; 21.благославяйте Господа всички Негови воинства, Негови служители, които изпълнявате волята Му; 22.благославяйте Господа, всички Негови дела, по всички места на Неговото владичество. Благославяй, душо моя, Господа!

Из Псалтир /у евреите - "Книга на Хваленията"/