Отвори главното меню

Дверия β

Дверия:Ръководство за стила на писане

Внимание! Това е една от страниците, описващи официалната политика на ПРАВОСЛАВНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ "ДВЕРИ".


Това е официалното Ръководство за стила на писане на енциклопедия "Двери". Съобразявайте се с него, когато пишете нови статии или редактирате съществуващите. Това ръководство е задължително, но е възможно да се внесат още промени в него. Статиите и препратките трябва да отговарят на описаните тук изисквания. Целта на това ръководство е стилът на енциклопедия "Двери" да е еднакъв.

И не се обезкуражавайте от тези указания. Материалите, предложени от Вас, са добре дошли дори ако не отговарят напълно на изискванията по-долу. Указанията са предназначени да облекчават, а не да спъват Вашите усилия! Ако някой материал, предложен от Вас, не отговаря напълно на указанията, той несъмнено ще бъде дооформен от останалите членове на екипа. В края на краищата, енциклопедия "Двери" е постоянно в процес на разработване.

Въведение

Настоящото Ръководство за стила на писане задава официалните правила за стила на енциклопедия "Двери". Този документ съдържа указанията и насоките, които трябва да следвате, когато редактирате или създавате статии. Настоятелно Ви препоръчваме да го добавите към своя списък за наблюдение, така че лесно да забелязвате промените в него. Така ще можете своевременно да внесете подходящи промени в редактираните от Вас материали, с цел да се поддържа стиловото единство на целия сайт.

Спазването на ръководството се "контролира" предимно от потребителите, но също и от администраторите. Контролът се осъществява чрез придържане към "Ръководството" при съставяне на статии и чрез непрекъснато редактиране според изискванията на "Ръководството". Това означава, че ние разчитаме на Вашата помощ за поддържането на реда в материалите.

Заб. Всички правила по-долу, касаещи статиите и техните имена, се прилагат и към вътрешните препратки, защото щракването върху една такава препратка, намираща се в съществуваща статия, ще създаде нова статия с името на препратката. Затова, когато правите препратки към статии, тези препратки трябва да отговарят на изискванията за имената на статии.

Тон

По принцип статиите в енциклопедия "Двери" трябва да са написани в „енциклопедичен“ стил, тоест, да са като за енциклопедия, въпреки че може да има и изключения. Това не означава, че статиите трябва да са съобразени с академични изисквания за писане или светска ерудиция, но е желателно известно ниво на професионализъм и логика.

Същевременно подходът ни е "агиографски", т.е. стремежът е да се пише с почит и смирение по вдъхващите благоговение теми, за които става дума. Старайте се писаното от Вас да е в този стил. Ние се стремим точно и смирено да предадем истините на православната християнска вяра чрез един задълбочен, но лесен за ползване и четене ресурс — едно достъпно съкратено изложение на православното християнство. Винаги помнете това, когато предлагате материали за сайта.

Внасяне на статии от Уикипедия

Материали, защитени с авторско право

В енциклопедия "Двери" можете да включвате материали, защитени с авторско право, единствено с разрешението на притежателя на авторското право. Това, че сте открили нещо във виртуалното пространство, не означава, че то не е защитено с авторско право, не забравяйте това. В действителност, по подразбиране почти всичко е защитено с авторско право.

Ако притежателят на авторското право е съгласен да предостави своя материал под някой от отворените лицензи, характерни за системите уики (като например лицензът за свободна документация Gnu или Creative Commons License), тогава няма проблем този материал да се включи като редовна статия, която подлежи на редактиране. Ако обаче създателят не желае неговото творение да бъде безмилостно редактирано (както е обичайно за енциклопедия "Двери"), тогава под материала трябва да се включи забележка за налично авторско право, подобна на следната:

Авторско право © 2005 Иван Иванов. Всички права запазени.

След като направите това, обърнете се към някой от действащите администратори с молба да Ви защити страницата с този материал, за да не може да бъде редактиран.

По подразбиране всички новопостъпващи в енциклопедия "Двери" материали, се публикуват под двоен лиценз за свободна документация Gnu и Creative Commons License.

Разрешение за използване на изображения

Моля, използвайте подходящата форма, (да се оправи линка) за да обозначите изображенията, взети с разрешение от други страници. За подробности виж Помощ:Лицензи за изображения. Съобразете се и със следните специални забележки:

Видове статии

Какви видове статии търсим в енциклопедия "Двери"? Очевидно е подходящо всичко, пряко свързано с православната християнска вяра и живот. Но също така, са подходящи и други статии, особено върху историческа тематика и личности, свързани с живота на Църквата. И така, може да има както статии за светии и епископи, така и за императори и еретици. Затова, когато създавате статии и давате препратки в тях, преценете кое като цяло би било подходящо за енциклопедия "Двери"'.

Примери може да видите, като разгледате вече наличните статии и щракнете върху препратките вътре в тях. Ако разполагате с някаква информация по въпросите, към които вече има препратка, то може спокойно да добавите Ваши неща към вече качените статии или да създадете нови. Не се притеснявайте, че може да сринете енциклопедия "Двери" или да объркате нещата с намесата си. Трудът Ви ще стане част от усилията на целия екип и следователно ще бъде изглаждан и подобряван, и така непрестанно ще се доближаваме до целта да представим достъп до почти необятен ресурс от информация относно православното християнство.


Неподходящи статии за енциклопедия "Двери"

Очевидно всичко, което не е пряко свързано с православната вяра, е неподходящо. Също така, и някои типични за статии в Wikipedia материали, които обаче нямат значение за енциклопедия "Двери", не трябва да се качват, а именно: статии за години (например 1054), за места, чиято важност определено надхвърля специфичното им религиозно значение (например Константинопол) или видни исторически персонажи, които нямат никаква пряка връзка с Православната Църква (например Роналд Рейгън). Разбира се, всички тези посочени примери биха могли да имат отношение към Православната Църква, но връзката може да бъде отбелязана в статии относно събития, които имат по-пряка връзка с православната вяра.

Неутрална гледна точка

Тази секция беше разширена и преместена в OrthodoxWiki: Style Manual (Гледна точка).

Технически термини

Множество технически и богословски термини в православието се различават според езика и културата, където се употребяват. В енциклопедия "Двери" предпочитаме да използваме гръцките термини там, където няма българска дума, утвърдена сред православните книжовници, писали на български език. Основно става дума за заглавията на статиите, където трябва да се използва Иисус Христос, а не Исус Помазаникът; или анатема, а не отлъчване, екскомуникиране или проклятие. Където е уместно, вмъквайте в текста на статията бележки за чуждоезиковите термини. Причината да отдадем предпочитание на гръцкия език е, че на него са написани повечето църковни книги, което определя универсалното му значение.

В статиите, които касаят западния обряд, вероятно ще бъде предпочетен латинският език, макар че най-вероятно повечето литургични и богословски термини отдавна имат съответствия в българския език.

Литературен български

Пишете на литературен български, според правописния речник, в заглавието и в текста на статиите. Така например, пишете "манастир", а не "монастир". Когато се допуска една дума да бъде изписвана по няколко различни начина, използвайте един от тях в цялата статия (напр. думата "ипостазирам" трябва да бъде написана или "ипостазирам", или "хипостазирам", но не ту по единия начин, ту по другия).

Имена

За имената на хора и географски места използвайте онази форма, която е най-често употребявана от православните българи. Така, вместо Вартоломеос I използвайте Вартоломей I. Разбира се, понякога може да не е съвсем ясно коя форма на името да бъде употребена, особено когато то не е често срещано в православните среди. Когато е уместно, името може да бъде запазено в по-рядко срещаната форма. Например, името "Вартоломеос" би останало в този си вид, ако се касае за конкретно лице – наш съвременник.

Библейските имена трябва да бъдат изписвани по начина, възприет в книжовния български език, или според традицията, установена в църковната книжнина. Например, името "Яков" може да бъде написано "Яков" или "Иаков", но двете форми не трябва да бъдат употребявани едновременно (в един и същи текст).

Църковен календар

Църкви

Личности

Основни правописни правила

Моля, спазвайте следните правописни правила, когато пишете статии в OrthodoxWiki.

Главни и малки букви

Следнте думи трябва да бъдат изписвани с главни букви в статиите от OrthodoxWiki:

 • Бог (когато се използва като собствено име), Господ, Христос и Троица
 • Църквата, когато се отнася за общността на християните (обаче църква за отделна сграда)
 • Писанието, съответно Светото Писание, когато става дума за Библията (обаче с малка буква, когато се отнася за писанията на други религии — тогава името се схваща като нарицателно, а не като собствено)
 • Изток и Запад, когато се отнасят за страни, народи, култури (обаче изток и запад, когато назовават посоките на света); напр. "Източната Църква" или "Западното богословие", но "западните епархии" или "апостолите отишли на изток"
 • Прозвищата: Всевишния, Всемогъщия и др.под., когато се отнасят за Бога, както и думи като Дева, Богородица, Кръстител, когато са съставна част от собствено име или са употребени самостоятелно като собствени имена
 • Собствените имена: Отец, Син, Дух Свети, Иисус, Йоан, църквата "Св. ап. Павел" и др.под.
 • Имената на църковните празници: Пасха, Благовещение, Богоявление, Преображение и т.н. (обаче когато се използват за самото събитие, те са нарицателни имена и трябва да бъдат писани с малка буква, напр. "Твоето рождество, Христе Боже наш, изгря за света светлината на познанието.")

Следните думи трябва да бъдат изписвани с малки букви в статиите от OrthodoxWiki:

 • православие, християнство и др.под. — имената на вероизповеданията и народите са нарицателни и се пишат с малка буква според правилата на българския език
 • свети, апостол, епископ и т.н.; пред собствено име те могат да бъдат съкращавани съответно св., ап., еп. (напр. "св. Илия", "ап. Павел")

Тире (съединителна чертица)

В българския език има няколко вида съединителни чертици — къса, средна и дълга.

 • Късата чертица се използва при полуслято писане. Не се отделя с интервали. Може да бъде набрана направо от клавиатурата.

Примери: "по-силен", "най-добър", "горе-долу", "тук-там".

 • Средна чертица се използва за означаване на разстояние или диапазон. Не се отделя с интервали. Не може да бъде набрана направо от клавиатурата — вместо това се използва командата "–"

Примери: "влакът София–Варна", "17–25 стр."
Тези текстове са набрани по следния начин:
"влакът София–Варна", "17–25 стр."

 • Между разделно написани думи се пише дълга чертица. Отделя се с интервали от двете страни, като интервалът отляво е несекаем (в противен случай тирето може да отиде в началото на реда, което е недопустимо, защото създава впечатление за пряка реч). Използва се още за отделяне на пряка реч от останалия текст. Не може да бъде набрана направо от клавиатурата — вместо това се използва командата "—"

Пример: "В българския език има няколко вида съединителни чертици — къса, средна и дълга."
Този текст е набран по следния начин:
"В българския език има няколко вида съединителни чертици — къса, средна и дълга."

Заб. Съществуват мнения, според които дългото и средното тире трябва да бъдат уеднаквени. Някои автори настояват да се употребява само средно тире, други — само дълго.

Кирилско "и" с ударение

Както е известно, думата "и́" — кирилското "и" с ударение — е съкратената форма на местоименията "неин", "нейна", "нейно", "нейни" и "ней". Не може да бъде набрана направо от клавиатурата — вместо това се използва командата "и́".

Курсив

Използвайте '' (курсив) за писане. Пример:

''Това е курсив.''

което произвежда

Това е курсив.

Заглавия

Курсив трябва да бъде използван за заглавия като следните:

 • книги
 • филми
 • дълги поеми
 • музикални албуми
 • вестници
 • периодични (журнали и списания)
 • игри
 • телевизионни сериали
 • творби от изобразителното изкуство

Курсив се използва предимно за заглавия на по-дълги творби. Ограждат се в кавички ("") заглавията на по-кратки творби като следните:

 • статии, есета или документи
 • заглавия на по-дълги творби
 • епизоди на телевизионни серии
 • кратки поеми
 • кратки истории
 • песни

Има няколко случая, в които заглавието не се набира с курсив и не се огражда в кавички:

 • Библията
 • Правни документи (примери: Конституцията, Декларацията за независимост)

Категории

Различните статии могат да бъдат причислени към повече от една категория. За по-прегледно, поставяйте категориите в края на статията, всяка отделна категория на нов ред. Например, задаването на категориите за св. Рафаел от Бруклин би имало следния вид:

[[Категория:Американски светци]]
[[Категория:Митрополити]]
[[Категория:Мисионери]]
[[Категория:Светци]]

Допълнителни подробности за стила на писане

Общо взето, най-добрият начин да научите стила на писане в енциклопедия "Двери"' е да погледнете някоя от съществуващите големи статии. Ето най-важните препоръки:

 • Започвайте статиите с темата в получер шрифт като част от уводен абзац, касаещ описваната тема. Уводният абзац би следвало да представлява кратко обобщение на съдържанието на статията.
 • Когато създавате wiki-връзки в самата статия, е необходимо да създадете връзка за даден израз само в уводната част или когато този термин се използва за пръв път в статията. В по-дългите статии е приемливо да се създава връзка към даден термин и в началото на следващи по-главни раздели.
 • Когато използвате името на човек за пръв път, изписвайте го изцяло (например митрополит), но го съкращавайте в последствие (например митр.).
 • Опитайте се да променяте начина, по който назовавате различните хора; не е нужно да изписвате св. пред името на светеца във всеки един случай, нито името и фамилията на владика всеки път, когато го назовавате.
 • Създайте и Вижте също (за вътрешни препратки към свързани статии) и раздел Външни хипервръзки като последни редове в статията.

Вижте също

Външни хипервръзки